06 74 19 52 04 shiatsu.taiji33@gmail.com

20 & 21 OCTOBRE 2023